Giới Thiệu

Medico là thành viên của hệ thống phân phối DICO Group

INDICO: phân phối dược phẩm Miền Nam.
HADICO: phân phối dược phẩm Miền Bắc.
MEDICO: phân phối dược phẩm Miền Trung.

Trụ sở Công ty
Phòng Giám Đốc
Kho
Phòng Kế Toán
Phòng Marketing